ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115705.
View online Resources