บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2012). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324529.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล