ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265980.
View online Resources