ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [จำนวน 10 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [จำนวน 10 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208908.
View online Resources