ประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตจัดตั้งการเลิกดำเนินการการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตจัดตั้งการเลิกดำเนินการการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563080.
View online Resources