รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 53/2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 53/2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/542636.
View online Resources