คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3008/2544 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3008/2544 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285308.
View online Resources