รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 15/2478 (สามัญ) สมัยที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1935). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 15/2478 (สามัญ) สมัยที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211247.
View online Resources