ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดเกณฑ์การจัดการศึกษาโรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดเกณฑ์การจัดการศึกษาโรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91175.
View online Resources