บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2531 (สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2531 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2531 (สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2531 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214892.
View online Resources