รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนาม"

ข้อมูลอ้างอิง
สมัย โกรทินธาคม, และคณะ (2008). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนาม". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564119.
View online Resources