บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12/2532 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2532 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12/2532 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2532 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214958.
View online Resources