ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/485096.
View online Resources