คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 2640/2538 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดเลย (ว่าที่ร้อยตรี สมัย ณ หนองคาย, นายสุนาย ลาดคำกรุง, นายพิทักษ์ อมสุวรรณ, พันตำรวจเอกวิทยา ขจรเกียรติไกร, นายวรงค์ชัย พรรณารุโณทัย, นายชาญยุทธ วิเชฎฐะพงษ์, นายธวัช เหล่าวิโรจนกุล, นายภู่ ธัญญะวัน, นายชาญชัย แตรประสิทธิ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 2640/2538 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดเลย (ว่าที่ร้อยตรี สมัย ณ หนองคาย, นายสุนาย ลาดคำกรุง, นายพิทักษ์ อมสุวรรณ, พันตำรวจเอกวิทยา ขจรเกียรติไกร, นายวรงค์ชัย พรรณารุโณทัย, นายชาญยุทธ วิเชฎฐะพงษ์, นายธวัช เหล่าวิโรจนกุล, นายภู่ ธัญญะวัน, นายชาญชัย แตรประสิทธิ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113811.
View online Resources