ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดตามมาตรา 675 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดตามมาตรา 675 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245582.
View online Resources