ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4028 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (แก้ไขครั้งที่1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4028 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (แก้ไขครั้งที่1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131535.
View online Resources