ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573257.
View online Resources