บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 1 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2540 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 1 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2540 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215726.
View online Resources