ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111850.
View online Resources