คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 314/2542 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 314/2542 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/235849.
View online Resources