กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285738.
View online Resources