ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226273.
View online Resources