ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2531

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2531. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/147934.
View online Resources