ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. [จำนวน 25 ราย 1 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. [จำนวน 25 ราย 1 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592016.
View online Resources