ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 187/2541 เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นพเกล้าร้อยเอ็ด"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 187/2541 เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นพเกล้าร้อยเอ็ด". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86716.
View online Resources