ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6036 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการบูรณาการ - การติดตั้งแบบกระจายในการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม เล่ม 3 : บัสการจ่ายไฟฟ้า

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6036 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการบูรณาการ - การติดตั้งแบบกระจายในการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม เล่ม 3 : บัสการจ่ายไฟฟ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579108.
View online Resources