ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายภิเศก สายชนะพัน นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายภิเศก สายชนะพัน นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580373.
View online Resources