ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 94/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 94/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418078.
View online Resources