บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216008.
View online Resources