ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม "สมาคมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม "สมาคมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112694.
View online Resources