รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปเป็นผู้เสนอ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปเป็นผู้เสนอ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/471268.
View online Resources