ตารางความแตกต่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พร้อมเหตุผลการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง
นาถะ ดวงวิชัย (2008). ตารางความแตกต่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พร้อมเหตุผลการแก้ไขเพิ่มเติม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580886.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล