บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556555.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล