กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การฆ่าสัตว์จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การฆ่าสัตว์จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200290.
View online Resources