ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/460109.
View online Resources