รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/355363.
View online Resources