ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับที่ 59/2561 [31 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับที่ 59/2561 [31 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/526655.
View online Resources