ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/100969.
View online Resources