พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก - ขอนแก่น ที่บ้านหัวทุ่ง พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก - ขอนแก่น ที่บ้านหัวทุ่ง พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35732.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล