ขอขยายการพิจารณาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ขอขยายการพิจารณาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605726.
View online Resources