รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 5/2562 รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 5/2562 รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552818.
View online Resources