ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 - 9

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 - 9. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/142166.
View online Resources