บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2540 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2540 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215737.
View online Resources