กฎ ก.พ. ฉบับที่ 665 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมอนามัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1971). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 665 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมอนามัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266013.
View online Resources