ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001965.
View online Resources