มติพรรคไทยรักไทย ชอบด้วยหลักการพื้นฐานหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). มติพรรคไทยรักไทย ชอบด้วยหลักการพื้นฐานหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40301.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล