แก้คำผิดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [เล่ม 128 ตอนที่ 8 ก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 5 ข้อ 3 (2) บรรทัดที่ 6 คำว่า "พ.ศ. 25542" ให้แก้เป็น พ.ศ. 2552]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). แก้คำผิดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [เล่ม 128 ตอนที่ 8 ก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 5 ข้อ 3 (2) บรรทัดที่ 6 คำว่า "พ.ศ. 25542" ให้แก้เป็น พ.ศ. 2552]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/165036.
View online Resources