ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด/การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม [สมาคมส่งเสริมอาชีพทุกประเภท สตรี ผู้สูงอายุ ภาคอีสาน จังหวัดชัยภูมิ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด/การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม [สมาคมส่งเสริมอาชีพทุกประเภท สตรี ผู้สูงอายุ ภาคอีสาน จังหวัดชัยภูมิ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533672.
View online Resources