บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 17/2493 (วิสามัญ ครั้งที่ 2) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 17/2493 (วิสามัญ ครั้งที่ 2) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212774.
View online Resources