ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สละสัญชาติไทย (นางอัมพร สินหมี่ หรือไต้)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สละสัญชาติไทย (นางอัมพร สินหมี่ หรือไต้). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/249168.
View online Resources